Navigatie

Algemene Voorwaarden

Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Het herroeppingsrechtformulier is onderaan deze Algemene Voorwaarden te vinden.

1.1 Algemeen

Bedrijfsgegevens:

Correnspondentie-adres (géén bezoekadres):
Special Airmail
Emmastraat 43
7621 TZ Borne

Telefoonnummer: +31614413789.
Dit is gèèn Air Miles-servicelijn maar een webshop!

mail: info@specialairmail.nl

KvK: 63847892
BTW: op aanvraag.
Rabobank IBAN: NL83RABO0305279580

Op alle foto's en ontwerpen in deze webshop zit een auteursrecht van Special Airmail (mits anders vermeld staat).
Dit auteursrecht mag niet geschonden worden. Ook mogen er geen afbeeldingen/producten worden overgenomen zonder toestemming hiervan.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen specialairmail.nl en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij Special Airmail uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden. 


Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Special Airmail en de koper voordoet die niet niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.2 Prijzen en aanbiedingen
Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Special Airmail bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

Special Airmail kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.3 Verzendkosten
De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen €3,95. De verzendkosten zijn niet afhankelijk van het gewicht, deze hoogte van de verzendkosten blijft altijd gelijk. Wanneer de bestelling een minimale waarde van €50 bevat, zal de order gratis worden verzonden. Dit geldt alleen voor orders naar Nederlandse adressen. Voor Belgie en Duitsland zijn de verzendkosten standaard en ongeacht het gewicht €9,00.

Wel kunt u er voor kiezen om uw pakketje af te halen bij een PostNL locatie. Deze is te selecteren bij u in de buurt gedurende het betaalproces. Optioneel wanneer uw brievenbus niet aan de standaard afmeting voldoet. De kosten van deze optie zijn ook €3,95. 

1.4 Leveringen
Special Airmail streeft er naar om alle bestellingen binnen 1-5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen een week via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.  Een bestelling zal echter in principe bij vertraging altijd uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.

Special Airmail is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers. Ook is Special Airmail niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Special Airmail betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen zeven dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan op kosten van Special Airmail worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

1.5 Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Special Airmail werkt met iDeal als betaalservice. Deze betalingen lopen via Mollie BV. Het verschuldigde bedrag kan via Mollie, dit gaat automatisch, betaald worden via iDeal. Special Airmail accepteert iDeal betalingen van verschillende banken. U kunt het verschuldigde bedrag ook handmatig overmaken aan Specil Airmail op IBAN: NL83RABO0305279580 onder vermelding van het factuurnummer.  Bij een geval van overboeking gelieve ons op de hoogte hier van te brengen via info@specialairmail.nl. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd binnen de aangegeven levertijden. 

1.6 Retourneren
Special Airmail doet er alles aan om een perfect product te leveren. Wij raden aan de geleverde artikelen onmiddelijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk, zonder opgaaf van reden, binnen zeven dagen na ontvangst per e-mail van op de hoogte te stellen. Special Airmail zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er binnen 7 dagen door van Special Airmail geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Special Airmail er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Koper heeft het recht de door Special Airmail geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking. Koper is zelf verantwoordelijk het risico van verzending en voor de betaling van de gerelateerde verzendkosten. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Special Airmail de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Wanneer de door Special Airmail afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd. 

1.7 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Special Airmail, het personeel en de producten van Special Airmail voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Special Airmail is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Special Airmail aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Special Airmail. De aansprakelijkheid van Special Airmail is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Special Airmail, dan wel tussen Special Airmail en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Special Airmail,  is Special Airmail niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Special Airmail.

1.7 Overmacht
Special Airmail is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop soecialairmail.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor specialairmail.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Special Airmail heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Special Airmail het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden. 

1.8 Privacy
Special Airmail respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden bewaard in de beveiligde omgeving van mijnwebwinkel.nl. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. Hieronder een opsomming van bedrijven waar Special Airmail aan gekoppeld is en Special Airmail niet zonder kan draaien:

- Mollie B.V.: Mollie is de betaalserver als u voor betalen via iDeal kiest. Mollie B.V. bewaart alleen gegevens welke zij nodig hebben voor het betaalproces.
- Post NL/My Parcel: Wanneer uw bestelling is geplaatst maakt Special Airmail via MyParcel adresetiketten aan. Deze worden vervolgens gescand bij PostNL. Beide partijen bewaren alleen gegevens welke zij nodig hebben voor het verzendproces.
- MijnWebwinkel: Wanneer u een bestelling plaatst zal deze worden opgenomen in de beveiligde omgeving van Mijnwebwinkel. Ook uw gegevens zullen hierbij worden opgeslagen om te gebruiken voor administratie. 


De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

1.9 Cookie statement

Special Airmail maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek op de website accepteren. Special Airmail maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Specialairmail.nl maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: tracking cookies en social media cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie statement.

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Gebruik van tracking cookies
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Gebruik van social media cookies
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Special Airmail en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@specialairmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek. Special Airmail wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising


1.9 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Special Airmail 
Email: info@specialairmail.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

© 2015 - 2019 Special Airmail | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.